Image Management and Personal Branding การจัดการภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

 09 พ.ย. 2566 12:00 น.    เข้าชม 146    Digital Tool

ปัจจุบันภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญทั้งในการทำงานและการอยู่ในสังคม สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราหรือองค์กรให้ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคลและองค์กร นับเป็นการแสดงถึงหน้าตาของ Brand และ Value ของ Brand ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นในการปรับปรุงภาพลักษณ์และการประเมินพฤติกรรมให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่คาดหวังให้กับองค์กรและตัวเรา เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมและมีความเป็นองค์กรตามที่ได้ตั้งความต้องการไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Comment