สร้างธุรกิจให้อยู่รอด และรุ่ง อย่างยั่งยืน ด้วย 7 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์

แชร์คอร์สนี้:
2,490 บาท
สามารถผ่อนชำระได้
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:
  • ซื้อครั้งเดียว เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ
  • เนื้อหาทั้งหมด 23 วีดีโอ, 0 ไฟล์เสียง ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 49 นาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download
  • เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ผ่านคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์เคลื่อนที่ และทีวี
ทำไมธุรกิจหนึ่งๆ จะสามารถเติบโต และอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ แต่บางธุรกิจกับต้องประสบกับความลุ่มๆ ดอนๆ ประสบพบเจอปัญหาต่างๆ นานา และบางธุรกิจถึงกลับต้องล้มหายตายจากไปโลกธุรกิจ

คำตอบก็คือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ในขณะที่ธุรกิจที่ประสบปัญหา หรือประสบกับความล้มเหลว ไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแล้วแต่อาศัย “การบริหารเชิงกลยุทธ์” หรือ “Strategic Management” เป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโต และอยู่รอดในทุกสถานการณ์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. เข้าใจความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อการเติบโด และอยู่รอดของธุรกิจของท่าน
2. เข้าใจภาพรวมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. เรียนรู้เทคนิคในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
4. นำความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้ไปพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของท่าน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
1. เจ้าของธุรกิจ SMEs
2. ผู้บริหารระดับสูง และระดับ ที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
4. ผู้ที่สนใจ และจริงจังที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
พูดคุยเกี่ยวกับคอร์สนี้

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา

เนื้อหาหลักสูตร

บทนำ
     แนะนำคอร์สออนไลน์ 2.54
ภาคที่ 1 Introduction
     ความหมาย และความสำคัญของกลยุทธ์ 7.03
     ความหมาย และความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2.5
     ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.27
ภาคที่ 2 สร้างการเติบโต และอยู่รอดด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์
     ภาพรวมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 7.51
     การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
          ภาพรวมการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 5.42
          การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระดับมหาภาค 5.47
          การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในระดับอุตสาหกรรม 5.12
          การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายในธุรกิจ 5.02
          การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายในของคู่แข่ง 3.28
     การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
          ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม 3.29
          ขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.2
          การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย GE Matrix 5.2
          การวิเคราะห์แนวทางการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจด้วย TOWS Matrix 3.02
     การกำหนดหรือทบทวนทิศทางธุรกิจ
          การกำหนดและทบทวนพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 4.37
          เทคนิคการกำหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 2.43
          ตัวอย่าง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทระดับโลก 8.13
     การกำหนดกลยุทธ์
          กลยุทธ์ 3 ระดับ 7
          เทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์ 5.07
          ตัวอย่างกลยุทธ์ 6.36
     การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5.25
     การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 4.02
     การประเมินผล และปรับกลยุทธ์ 3.18