ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกพัฒนาลมหายใจ

ด้านร่างกาย

การฝึกพัฒนาลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาทีตามเสียง "วี" เพื่อนำอากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งพลังชี่ภายนอก เคลื่อนเข้าสู่ภายในร่างกายไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท อวัยะต่าง ๆ กล้ามเนื้อ กระดูก เกิดการเผาผลาญเพื่อนำเอาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและนำเอาของเสีย toxic waste products) ที่เนื้อเยื่อต่างๆผลิตขึ้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย

หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี เพื่อระบายคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อย (release) ความวิตกกังวล ความตึงเครียดต่าง ๆ ออกจากร่างกายให้มากที่สุด ทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่ดี และเกิดใหม่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมไม่ให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้ จึงเป็นการมุ่งเน้นไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ส่วนที่ดี และเกิดใหม่มากกว่า การมุ่งเน้นกำจัดเนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรค

การเคลื่อนไหวด้วย ศิลปะการเคลื่อนไหว (Movement exercise) เพื่อให้ระบบโครงกระดูก (The skeletal system) ข้อต่อ (Joints) ระบบกล้ามเนื้อ (The muscular system) กระดูกมีการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน (Movement coordination) อย่างเป็นระบบมีการหลั่งของน้ำมันไขข้อ ป้องกันการบาดเจ็บ มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น สร้างความสมดุลภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ

"ผ่อนคลายกาย สบายจิต ลดควมดันโลหิตเพิ่มพลัง เสริมความหนุ่ม/คงความสาวยาวนาน"

ด้านจิตใจ

การฝึกพัฒนาลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาที ตามเสียง "วี" หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี จะได้ประโยชน์ดังนี้

๑. การฝึกสติ(ความรู้)ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า/ออก ตลอดเวลา ควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งฟ่านในขณะฝึก จนเกิดความสงบในการเคลื่อนไหว

๒. การฝึกสมาธิ(ความผ่อนคลาย) ขณะฝึก สมอง ประสาท กล้ามเนื้อ อวัยวะทุกส่วนจะผ่อนคลาย เป็นเวลาขณะที่เรามีความสุขใจ จะรู้สึกเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือเจ็บป่วย มีความทุกข์ใจ จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสมาธิจึงเป็นความสุขทางกายและใจหอย่างแท้จริงของมนุษย์

๓. พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงกลับคืนสู่ธรรมชาติ และปรับคืนสภาพความสมดุลของพลังให้มีสภาวะดังเดิมเหมือนก่อนคลอดออกจากครรภ์มารดา ทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข

ด้านจิตวิญญาณ

จิตของมนุษย์ทุกคนมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิด แต่เนื่องจากถูกครอบงำและตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกและอารมณ์ การเรียนรู้ วิถีชีวิตประจำวันหลังเกิดมา ทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เหมือนดังเดิม ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้าหมอง หากมีการฝึกอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะมีประโยชน์ดังนี้

๑. ยกระดับและพัฒนาจิตวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ดังเดิมก่อนที่จะสิ้นอายุขัย

๒. การเข้าถึงสภาวธรรมขั้นสูงสุด สายศาสนา เชื่อว่า ฝ่ายพุทธศาสนา(มหายาน) หมายถึงการเข้าพุทธภาวะหรือ เฉิงโฝ (成佛) ฝ่ายเต๋า หมายถึงการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณหรือ เสินทง (神通) สองสายล้วนมุ่งหาหนทางที่จะชำระตนให้ข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ดังที่ฝ่ายศาสนาพุทธเรียกว่า "นิพพาน" ศาสนาเต๋า เรียกว่า เทียนเหรินเหออี(天人合一) แปลว่าคนกับฟ้ารวมกันเป็นหนึ่ง

ใช่! ฉันต้องการเรียนรู้หลักสูตรนี้

มาทำความรู้จักกับ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ

เกิดปี พ.ศ. ๒๕๐๖
ผู้ให้กำเนิด พ่อป่วนกับแม่ตุ้ม อินทร์เผือก ณ จังหวัดลพบุรี
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน อดีตพนักงานธนาคาร ลาออกเมื่อปี ๒๕๔๐ อายุงาน ๑๑ ปี
เริ่มฝึกครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๐ และช่วยอาจารย์สอนฟรีไม่เก็บเงินค่าสอนเพื่อทำความดี และอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิต เป็นเวลากว่า ๗ ปี

แรงบันดาลใจที่ทำให้ต้องมาฝึกและสอนไทชิ

ไม่เคยคิดและคาดหวังมาก่อนว่าจะมาเป็นครูสอนไทชิ จากการที่คุณพ่อป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๔๐รวมอายุ ๖๒ปี ก่อนเสียชีวิตโดยทั่วไปสุขภาพแข็งแรงไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามาก่อน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน ชอบทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น คนที่มาแสดงความเสียใจตั้งแต่คนแรกจะพูดว่า "คุณพ่อเป็นคนดี ไม่น่าอายุสั้นเลย"จนคนสุดท้ายก็จะพูดคล้ายๆกัน .”ใช่ คุณพ่อเป็นคนดี”จึงกราบหน้าศพ และบอกคุณพ่อว่า"ต่อไปนี้ผมจะทำความดีต่อจากพ่อ"ต่อมาเดือนกรกฎาคม ก็มาพบอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ โดยบังเอิญ(ไม่รู้จักกันมาก่อน)จึงทราบว่าเป็นอาจารย์สอนมวยจีนจึงเริ่มฝึกครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ และช่วยอาจารย์สอนฟรี ไม่เก็บเงินค่าสอนเพื่อทำความดีและอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิตและเผยแพร่ไปยังจังหวัดใกล้เคียงสถานที่อื่นๆ เป็นเวลากว่า ๗ ปี


ปณิธานของข้าพเจ้า

          คิดค้นและพัฒนาระบบการฝึกสอนเพื่อให้ผู้ฝึกได้ประโยชน์มากที่สุด เผยแพร่มิราเคิลไทชิให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้การฝึกมิราเคิลไทชิของข้าพเจ้าไปสู่ระดับสูงสุดของวิชา คือการไม่เวียนว่าย ตาย เกิดและนิพพานในที่สุด

อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก
Miracle Taichi ตั้งอยู่ที่

160/9 - 10
ถ.สุขุมวิท 55 ทองหล่อ 6
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-714-9853
มือถือ : 084-106-7255
อีเมล์ : info@miracle-taichi.com
Line : 0841067255

18 Lessons

เนื้อหาครอบคลุมบทเรียนทั้งหมด

Life Time

จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถเรียนได้ตลอดชีพ

Anytime, Anywhere

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามต้องการ

เนื้อหาบทเรียน

 • 01
  บทนำ
  • เนื้อเยื่อและเซลล์สมอง ฟื้นฟูด้วยการฝึกพัฒนาลมหายใจ
   ดูตัวอย่างฟรี

  • พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากถูกครอบงำ ด้วยการฝึกพัฒนาลมหายใจ
   ดูตัวอย่างฟรี

  • ฝึกพัฒนาลมหายใจวันละ 18 นาที สุขภาพดี สะสม
   ดูตัวอย่างฟรี

  • ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์สมศักดิ์ ด้วยตัวท่านเอง
   ดูตัวอย่างฟรี

 • 02
  เริ่มบทเรียน พัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก
  • บทที่ 1: พลังลมหายใจ
   ดูตัวอย่างฟรี

   พัฒนาลมหายใจ ระบบทางเดินหายใจให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันโรคเกี่ยวกับประสาทและสมอง

  • บทที่ 2: เคลื่อนไหวสมดุลซ้าย

   พัฒนากล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรง ป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวเข่า การทรงตัวดี

  • บทที่ 3: เคลื่อนไหวสมดุลขวา

   พัฒนากล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรง ป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวเข่า การทรงตัวดี

  • บทที่ 4: โลกาหมุนรอบ

   พัฒนากล้ามเนื้อสะโพกให้แข็งแรงและยืดหยุ่น ป้องกันโรคเกี่ยวกับไขสันหลัง

  • บทที่ 5: อินทรีขยับปีกหน้า

   ป้องกันกระดูกสันหลังส่วนคอและโรคเกี่ยวกับปวดต้นคอ/สะบัก/หัวไหล่

  • บทที่ 6: อินทรีขยับปีกหลัง

   ป้องกันกระดูกสันหลังส่วนคอและโรคเกี่ยวกับปวดต้นคอ/สะบัก/หัวไหล่

  • บทที่ 7: ยืดอกขยายทรวง

   พัฒนาให้ปอดสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันโรคเกี่ยวกับปอด

  • บทที่ 8: ตะวันเบิกฟ้า

   พัฒนาให้หัวใจสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในสมอง

  • บทที่ 9: พายเรือกลางน้ำ

   พัฒนาระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำหน้าที่ปกติและสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยตัวเอง

  • บทที่ 10: เฉิดฉายสายรุ้ง

   จินตนาการ พลังธรรมชาติธาตุดิน เข้าสู่ตัวเราบำรุงม้ามกับกระเพาะอาหาร ให้สมบูรณ์แข็งแรง

  • บทที่ 11: เยื้องย่างบังแสงส่อง

   จินตนาการ พลังธรรมชาติธาตุทอง เข้าสู่ตัวเรา บำรุงปอดกับลำไส้ใหญ่ ให้สมบูรณ์แข็งแรง

  • บทที่ 12: แหวกคลื่นกลางสมุทร

   จินตนาการ พลังธรรมชาติธาตุน้ำ เข้าสู่ตัวเราบำรุงไตกับกระเพาะปัสสาวะ ให้สมบูรณ์แข็งแรง

  • บทที่ 13: วิหคกระพือปีก

   จินตนาการ พลังธรรมชาติธาตุไม้ เข้าสู่ตัวเรา บำรุงตับกับถุงน้ำดี ให้สมบูรณ์แข็งแรง

  • บทที่ 14: อินทรีทยานฟ้า

   จินตนาการ พลังธรรมชาติธาตุไฟ เข้าสู่ตัวเรา บำรุงหัวใจกับลำไส้เล็ก ให้สมบูรณ์แข็งแรง

  • บทที่ 15: ผ่อนคลายลมปราณ

   จินตนาการ พลังธรรมชาติภายนอก เข้าสู่ตัวเรา บำรุงอวัยวะภายใน เกิดพลังชีวิตสมดุล

  • บทที่ 16: สะสมพลังภายใน

   จินตนาการ ทุกๆพลังในจักรวาลเข้าสู่ตัวเรา ทำให้พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากการครอบงำ

  • บทที่ 17: ฝึกพัฒนาลมหายใจ ต่อเนื่อง 18 นาที

  • บทที่ 18: เพลงฝึกด้วยตนเอง

ราคาจะปรับขึ้นมากกว่านี้ หากไม่ตัดสินใจในวันนี้