Start a Business (เริ่มธุรกิจอย่างไร ไม่ให้พลาด By Strategic Man)

ธุรกิจกว่า 50% ต้องปิดตัวลงใน 2-3 ปี...ผมก็เป็นคนที่ทำธุรกิจแรกของผม เจ๊ง...แต่ผมไม่ยอมแพ้ ผมเรียนรู้จากความผิดพลาด จนทุกวันนี้ ธุรกิจผมจะร่วง มาสู่รุ่ง...ผมจะเอาประสบการณ์นี้ มาเล่าให้ท่านฟัง ว่าทำธุรกิจอย่างไรจึงจะไม่พลาด