สร้างสุข และ ความมั่งคั่งด้วยศาสตร์​ NLP

NLP คือ ศาสตร์แห่งการสร้างความสุข และความสำเร็จใหักับชีวิต ด้วยการเข้าถึง และเท่าทันต่อ การสื่อสารระหว่างโลกภายใน (Inner world) หรือ จิตใต้สำนึก (Sub conscious mind) กับ โลภภายนอก (Outer World) ที่เรารับรู้ผ่านจิตสำนึก (Conscious Mind) หรือ สติ ที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เมื่อเท่าทันและเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ของโลกทั้งสองโลก (โลกภายใน และโลกภายนอก) เราจะสามารถจัดการความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ อารมณ์ของเรา ให้เป็นไปในทางที่เกื้อกูลต่อการสร้างความสุข ความสำเร็จให้กับ ชีวิตได้อย่างมืออาชีพ